Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden feelings…Hillegom
Deze Algemene Voorwaarden van feelings…Hillegom zijn tot stand gekomen naar de Algemene Voorwaarden van de Centrale branchevereniging Wonen (CBW), In overleg met de Consumentenbond in het kader van Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal-economische Raad.

Artikel 1 -DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de verkoper/opdrachtnemer; de ondernemer, verder te noemen verkoper.
b. de afnemer; de koper/opdrachtgever of een ieder die met de verkoper een
overeenkomst aangaat.
c. afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen

Artikel 2 – AANKOOPBEVESTIGING
1. Afbeeldingen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de
verkoper zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleur-, structuur- en maatafwijkingen t.o.v. het
getoonde showroommodel is -zeker in geval van natuurlijke materialen en eventueel
handwerk- onvermijdelijk.
2. In de overeenkomst is niet inbegrepen: elektriciens-, metsel- en schilderwerk, takel- en
hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk, het vlak en schoon maken van ondervloeren en
andere oppervlakken van zowel roerend als onroerend goed.

Artikel 3 – DE OVEREENKOMST
1. De aanbetaling Verkoper is gerechtigd bij het aangaan van overeenkomst een
aanbetaling te vragen tot een maximum van 25% van de koopsom. De aanbetaling
wordt altijd verrekend met de laatste levering.
2. Prijswijziging
a. Indien ná het sluiten van overeenkomst maar vóór de aflevering een
wijziging van prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de
overeengekomen prijs indien deze zich
b. voordoet binnen vier maanden na het sluiten van de overeenkomst.
c. prijsverhogingen ná bovengenoemde periode van vier maanden zijn voor risico van
afnemer. In dat geval heeft afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren als
bedoeld in artikel 9, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.
Prijsverlagingen ná bovengenoemde periode van vier maanden zullen op verzoek
van de afnemer worden doorberekend. d. het bepaalde onder lid 2 sub b van dit
artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen,
(opheffings)uitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen,
folders, flyers e.d.
3. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht,
blijven goederen eigendom van verkoper. Afnemer is verplicht voor zorgvuldige
behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of
in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen)
verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten
volledig zijn betaald.

Artikel 4 – LEVERTIJD
1. Onder levertijd wordt verstaan de in overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de
prestatie moet zijn verricht: levertijd wordt uitgedrukt in werkweken, dus
kalenderweken exclusief vakanties. Partijen kunnen een vermoedelijke levertijd
bepalen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt verkoper een nadere termijn
gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke
vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien verkoper alsnog
binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze
termijn niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft afnemer het recht de overeenkomst
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Deze ontbinding
dient schriftelijk te gebeuren.
4. Bij overschrijding van vermoedelijke levertijd is verkoper bij overeenkomst met
afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

Artikel 5 -AFLEVERING
1. Onder aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan afnemer.
2. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer aflevering van goederen zal
geschieden, heeft de afnemer, tegen vergoeding van schade en kosten ervoor te
zorgen dat:
– de plaats waar aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
– de plaats waar aflevering van de verpakte goederen moet geschieden op een
normale manier, en zonder entreeheffing bereikbaar is en dat voorts een vlotte
aflevering mogelijk is.
– artikelen worden zoveel mogelijk ongemonteerd en ingepakt geleverd. Het afvoeren
van verpakkingsmaterialen valt onder verantwoording van afnemer.
– afmetingen van gekochte goederen zijn, m.b.t. normale inpasbaarheid in
bezorgruimte, voor verantwoording afnemer.
3. Werkzaamheden worden verricht in normale werktijden van verkoper

Artikel 6 – OPSLAG VAN GOEDEREN
1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders
dan wegens gebrekkige levering, zal de verkoper binnen een redelijke termijn een
tweede levering doen. Verkoper is na weigering, niet aanwezig zijn van afnemer op de
dag van afspraak, of het niet volledig voldoen aan alle voorwaarden, gerechtigd
opslagkosten, €50.- voorrijkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de
afnemer in rekening te brengen.
2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal verkoper:
a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten, voorrijkosten en
verdere schade en kosten in rekening brengen;
b. dan wel eerst de goederen tot 30 dagen onder berekening oa van opslagkosten
voor afnemer in opslag houden;
c. indien de te leveren goederen daarna nog niet door afnemer zijn afgenomen, is
verkoper gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld
in artikel 10. Indien verkoper de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt
het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van oa de opslagkosten voor de
30 dagen. Ingeval van weigering, hetzij na de eerste , hetzij na de tweede levering,
heeft verkoper de keuze te handelen als voorzien onder a, b, of c.
3 a. Indien goederen door afnemer zijn betaald, zal verkoper de goederen tot maximaal
vier maanden na aankoopdatum in opslag houden zonder berekening van
opslagkosten, tenzij anders is overeengekomen.
b. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der
goederen, dan is verkoper gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze
te verkopen en de opbrengst aan afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en
andere kosten en een schadevergoeding van minimaal 30% van hetgeen afnemer
bij nakoming van de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd was geweest,
tenzij verkoper aannemelijk kan maken dat zijn schade groter is of de afnemer kan
bewijzen dat de schade kleiner is. Alvorens verkoper hiertoe over mag gaan, dient
hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan afnemer mede te delen.
4. Het risico van brand en beschadiging wordt door verkoper voor zijn rekening door
assurantie gedekt.
5. Opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de
opgeslagen goederen, met een minimum van €50.- tenzij verkoper aannemelijk kan
maken dat zijn kosten hoger zijn of afnemer kan bewijzen dat deze lager zijn.
6. Afname van goederen dient te geschieden binnen 4 maanden na aankoopdatum.

Artikel 7 -VERVOER EN VERVOERSCHADE
1. In de overeenkomst is, indien overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte
goederen door verkoper, die het risico van beschadiging en verlies tijdens de autorit
draagt.
2. De afnemer wordt geacht de gekochte goederen zonder vervoerschade te hebben
ontvangen. Indien deze niet, nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken, de verkoper schriftelijk binnen vijf werkdagen na levering, van
het gebrek op de hoogte heeft gesteld, vervalt het recht op reclamatie, tenzij dit
redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden.

Artikel 8 – BETALING
1. Koop en verkoop
a. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto
contant bij aflevering of door middel van wettelijk gedekt betaalmiddel.
b. Verkoper die een levering ter uitvoering van de overeenkomst in gedeelten uitvoert,
is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor
elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
c. In geval van een factuur (bijvoorbeeld annuleringsfactuur), is de betalingstermijn 14
dagen na ontvangst. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van
de betalingstermijn. Wanneer factuur na 14 dagen nog onbetaald is gebleven, is de
afnemer verplicht aan de verkoper vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een
vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over
het nog onbetaalde factuurbedrag.
d. Onverminderd het bepaalde in lid c stuurt verkoper aan de consument na het
verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn
verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen te betalen.​
e. Verkoper is na verloop van hierboven bedoelde termijn bevoegd zonder nadere
ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde
bedrag. Indien verkoper derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden
kosten tot ten hoogste 25% van de openstaande hoofdsom en met een minimum
van €50.- voor rekening van afnemer.
2. Opschorten betalingsverplichting.
De afnemer is in geval van klachten uitsluitend
gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de
inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft afnemer niet van zijn verplichting tot betaling
van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 9 –ANNULERING
1. Bij annulering van de overeenkomst door afnemer is deze een schadevergoeding
verschuldigd van 30% van hetgeen afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had
moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de
annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er
van in kennis is gesteld, dat de aflevering –of een deel ervan indien het een deellevering
betreft- kan plaatsvinden.
2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij verkoper kan
bewijzen dat zijn schade groter is of afnemer kan bewijzen dat schade kleiner is.

Artikel 10 – ONUITVOERBAARHEID VAN WERK EN OVERMACHT
1. Indien tijdens uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste
nakoming van overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die verkoper bij het
aangaan van overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is,
heeft verkoper recht voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst
die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
2. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen,
om redenen als vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-
uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid
niet kan worden verlangd.
3. Bij overmacht heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 -GARANTIE
1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die afnemer op grond van de
overeenkomst bij normaal consumentengebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij
bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is
voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op
reparatie respectievelijk vervanging.
2. Daarnaast heeft afnemer garantie, uitgezonderd meubelstoffen, voor zover het betreft
gebreken waarvan de verkoper niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn
van niet met de bestemming corresponderend gebruik, volgens systeem: – tot één jaar
na factuurdatum; de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en
voorrijkosten, komen volledig voor rekening van verkoper, mits franko-huis geleverd
geweest; – na één en tot twee jaar na factuurdatum; de kosten van reparatie, resp.
vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor
rekening van verkoper, mits franko-huis geleverd geweest; – na twee en tot drie jaar na
factuurdatum; de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht-
en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van verkoper, mits franko-huis
geleverd geweest. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het
gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
3. Indien een artikel is afgehaald door afnemer, dient hij deze, in geval van reclamatie of
garantie, op aanwijzing van verkoper aan te bieden op de plaats van afhalen.
4. De datum van indiening van de reclame is beslissend voor de toepassing van
bovengenoemd systeem.
5. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven
aan verkoper, geldt deze garantie ook voor afnemer.
6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming
corresponderend gebruik van geleverde goederen of het uitgevoerde werk.
7. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit
elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor
zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende
zorg.
8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit
technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel
handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of
uitsluiten.

Artikel 12 – RECLAMES
1. Onder reclames worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde
goederen of materialen of van uitvoering van werk. Reclames kunnen door afnemer bij
verkoper slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen veertien
dagen na ontvangst van goederen. Indien schriftelijke indiening binnen deze termijn
redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment
waarop het gebrek geconstateerd is of had kunnen zijn. De reclame zal moeten
behelzen een omschrijving van het artikel, van de grieven en geconstateerde gebreken.
Onterecht in behandeling genomen servicewerkzaamheden, worden aan afnemer
belast met €50.- voorrij-, administratie- en behandelingskosten in de verzorgingsregio
van verkoper.
2. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde
werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke
reclame hierop uitgesloten.

Artikel 13 -VOORRIJKOSTEN
Verkoper is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is vermeld.

Artikel 14 – NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

MEDEDELINGEN
– Bewaar altijd de bon. Het is uw garantiebewijs en wordt maar één maal verstrekt.

Zonder Uw bon kunnen wij geen garantie verlenen.
– Bezorgafspraken kunnen tot twee werkdagen voor de bezorgdag kosteloos gewijzigd
worden. Binnen deze twee werkdagen wordt een wijziging beschouwd als extra
voorrijkosten =€50.-
– Het afspreken van tijden op de bezorgdag is niet mogelijk. De afspraak mag niet als
bindend beschouwd worden.
– Koop=koop
– Wij geven geen geld terug, maar tegoedbonnen
– In geval van garantie cq reclame dient U te allen tijde op onze aanwijzing te handelen:
– Grieven met betrekking tot geleverde artikelen dienen altijd te worden aangemeld
via een standaardserviceformulier of per mail. Op andere wijze of te laat
aangemelde grieven worden niet in behandeling genomen. Alleen volledig ingevulde
formulieren, voorzien van een copy van de bon, worden geaccepteerd. Formulieren
zijn op te vragen bij de administratie of op te halen in de winkel.
– Afgehaalde artikelen dienen op onze aanwijzing terug gebracht te worden.
– Slechts op onze aanwijzing geretourneerde artikelen worden geaccepteerd. Na
achterlating van geaccepteerde artikelen, om wat voor reden dan ook, vindt nimmer
restitutie van het aanschafbedrag plaats.
– Wij behouden ons ten alle tijden het recht op (in volgorde van handelswijze):
– expertise
– reparatie
– vervanging van onderdelen
– Een exemplaar van deze voorwaarden is opvraagbaar bij de administratie in een groter
lettertype

c. Verkoper is na verloop van hierboven bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien verkoper derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 25% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €50.- voor rekening van afnemer. 2. Opschorten betalingsverplichting. De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn. Artikel 10 –ANNULERING 1. Bij annulering van de overeenkomst door afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er van in kennis is gesteld, dat de aflevering –of een deel ervan indien het een deellevering betreft- kan plaatsvinden. 2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij verkoper kan bewijzen dat zijn schade groter is of afnemer kan bewijzen dat schade kleiner is. Artikel 12 – ONUITVOERBAARHEID VAN WERK EN OVERMACHT 1. Indien tijdens uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van overeenkomst tengevolge van omstandigheden, die verkoper bij het aangaan van overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, heeft verkoper recht voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen. 3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen als vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet- uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd. 4. Bij overmacht heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel13 -GARANTIE 1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal consumentengebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging. 2. Daarnaast heeft afnemer garantie, uitgezonderd meubelstoffen, voor zover het betreft gebreken waarvan de verkoper niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, volgens systeem: – tot één jaar na factuurdatum; de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van verkoper, mits franko-huis geleverd geweest; – na één en tot twee jaar na factuurdatum; de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van verkoper, mits franko-huis geleverd geweest; – na twee en tot drie jaar na factuurdatum; de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van verkoper, mits franko-huis geleverd geweest. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. 3. Indien een artikel is afgehaald door afnemer, dient hij deze, in geval van reclamatie of garantie, op aanwijzing van verkoper aan te bieden op de plaats van afhalen. 4. De datum van indiening van de reclame is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem. 5. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan verkoper, geldt deze garantie ook voor afnemer. 6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van geleverde goederen of het uitgevoerde werk. 7. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg. 8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Artikel 14 – RECLAMES 1. Onder reclames worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde goederen of materialen of van uitvoering van werk. Reclames kunnen door afnemer bij verkoper slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen veertien dagen na ontvangst van goederen. Indien schriftelijke indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of had kunnen zijn. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van het artikel, van de grieven en geconstateerde gebreken. Onterecht in behandeling genomen servicewerkzaamheden, worden aan afnemer belast met €50.- voorrij-, administratie- en behandelingskosten in de verzorgingsregio van verkoper. 3. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke reclame hierop uitgesloten. Artikel 15 -VOORRIJKOSTEN Verkoper is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is vermeld. Artikel 16 – NEDERLANDS RECHT Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht. MEDEDELINGEN – Bewaar altijd de bon. Het is uw garantiebewijs en wordt maar één maal verstrekt. Zonder Uw bon kunnen wij geen garantie verlenen. – Bezorgafspraken kunnen tot twee werkdagen voor de bezorgdag kosteloos gewijzigd worden. Binnen deze twee werkdagen wordt een wijziging beschouwd als extra voorrijkosten =€50.- – Het afspreken van tijden op de bezorgdag is niet mogelijk. De afspraak mag niet als bindend beschouwd worden. – Koop=koop – Wij geven geen geld terug, maar tegoedbonnen – In geval van garantie cq reclame dient U te allen tijde op onze aanwijzing te handelen: – Grieven met betrekking tot geleverde artikelen dienen altijd te worden aangemeld via een standaardserviceformulier of per mail. Op andere wijze of te laat aangemelde grieven worden niet in behandeling genomen. Alleen volledig ingevulde formulieren, voorzien van een copy van de bon, worden geaccepteerd. Formulieren zijn op te vragen bij de administratie of op te halen in de winkel. – Afgehaalde artikelen dienen op onze aanwijzing terug gebracht te worden. – Slechts op onze aanwijzing geretourneerde artikelen worden geaccepteerd. Na achterlating van geaccepteerde artikelen, om wat voor reden dan ook, vindt nimmer restitutie van het aanschafbedrag plaats. – Wij behouden ons ten alle tijden het recht op (in volgorde van handelswijze): -expertise -reparatie -vervanging van onderdelen – Een exemplaar van deze voorwaarden is opvraagbaar bij de administratie in een groter lettertype